REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHART.POZNAN.PL

Spis treści:
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Kontakt ze Sklepem
§ 4 Wymagania techniczne
§ 5 Zasady składania zamówienia
§ 6 Cena
§ 7 Płatności
§ 8 Dostawa towaru i jej koszty
§ 9 Realizacja zamówienia
§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
§ 11 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 12 Reklamacje i gwarancja
§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym
§ 15 Zastrzeżenia

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego chart.poznan.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie chart.poznan.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 4. przez Chart – Firma Rodzinna, Bogna Włodawiec z siedzibą w Poznaniu (61-772) przy ul. Stary Rynek 18/19 NIP: 782-172-97-34, REGON: 302788448.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Chart – Firma Rodzinna, Bogna Włodawiec z siedzibą w Poznaniu (61-772) przy ul. Stary Rynek 18/19 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP: 782-172-97-34, REGON: 302788448.
4. Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.chart.poznan.pl.
8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
13. Formularz zapytania – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zapytania o dostępność Produktu lub możliwość realizacji.
14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności oraz wpisania niezbędnych danych do zrealizowania zamówienia.
15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Stary Rynek 18/19, 61-772 Poznań
2. Adres e-mail Sprzedawcy: chart.wlodawiec@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy : 618529924
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: …………………………………
5. Adres do zwrotu Produktu (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Stary Rynek 18/19, 61-772 Poznań
6. Adres do wysłania reklamowanego Produktu: ul. Stary Rynek 18/19, 61-772 Poznań
7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu chrom
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Zasady składania zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
– Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zapytaj o produkt”
– Wypełnić Formularz zapytania.
– Czekać na wiadomość e – mail od Sprzedawcy, który najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przekaże drogą elektroniczną informację o dostępności Produktu, czy ewentualnej możliwości jego realizacji.
– Kliknąć w link przesłany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, przekierowujący do Formularza Zamówienia.
– Wybrać sposób dostawy oraz metody płatności.
– Podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
– Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
– Opłacić zamówienie w określonym przez Sprzedawcę terminie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.

2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta poprzez stronę www.chart.poznan.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie za pośrednictwem wiadomości przesłanej drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu………../przed przystąpieniem do realizacji.
5. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wykonany lub wysłany.
6. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 6
Cena

1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
2. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT).
3. Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu.
5. Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta, stanowi cenę orientacyjną.

§ 7
Płatności

1. Klient w zależności od wyboru może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w § 3 ust. 4

b) Za pomocą systemu szybkich płatności: PayU, Przelewy24.

c) Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Klienta.

d) Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru pod adresem wskazanym w § 3 ust. 1

§ 8
Dostawa towaru i jej koszty

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej;
b) osobiście w siedzibie Sklepu w godzinach jego otwarcia.

2. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Klienta, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
3. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i za granicą.
4. Klient jest zobowiązany do opłacenia nie tylko ceny zamówionego produktu, ale także jego dostawy w wypadku, gdy wartość zamówienia wynosi do trzech tysięcy złotych. Przy pozostałych zamówieniach o wartości powyżej trzech tysięcy złotych koszt dostawy Produktu ponosi Sprzedawca, chyba że Produkt ma być dostarczony za granicę lub gdy Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6. W przypadku wysyłki InPost za paczkę nie odpowiada ani InPost ani sklep chart.poznan.pl

§ 9
Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest indywidulanie określany przez Sprzedawcę.
1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania przedpłaty.
2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zażądania przedpłaty w wysokości 30 % szacunkowej ceny zamówionego Produktu.
4. Brak uiszczenia przedpłaty o której mowa w ust.3 w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia spowoduje jego anulowanie.
5. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon lub Fakturę VAT, w zależności od wyboru Klienta.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia, w przypadku przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, po upływie 7 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynie konieczności wydłużenia terminu.
7. O terminie wskazanym w ust. 6 Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta.
8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty, o której mowa w ust. 3.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem § 11 niniejszego Regulaminu.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik lub od dnia, w którym Konsument bądź osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 na adres e-mail lub adres korespondencyjny Sprzedawcy.
4. Oświadczenie musi zostać wysłane pocztą na adres wskazany w § 3 ust. 5 lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Skutki odstąpienia od Umowy:
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem kosztów wynikających z dostarczenia Produktu za granicę.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Konsumenta i Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zwrotowi podlegają produkty, które nie noszą śladów użytkowania, posiadają nienaruszoną papierową metkę.
11. Podstawą zwrotu jest paragon lub faktura VAT dołączona do zamówienia.
12. Produkt powinien zostać odesłany w takiej formie w jakiej został dostarczony do klienta (zabezpieczony, w papierowym kartoniku).
13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 5 dni.
14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 12
Reklamacje i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
4. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
d) żądać usunięcia wady
5. Reklamację należy zgłosić na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 3 ust.1.
7. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozstrzygnięcie przed sądem polubownym sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15 Zastrzeżenia

1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
2. Umowa zawierana jest na określony czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Sprzedawca zastrzega, że z uwagi na ręczne wykonywanie oferowanych Produktów, prezentowane na stronie www.chart.poznan.pl fotografie, opisy (w tym cena) poszczególnych Produktów, mają jedynie charakter informacyjny.
8. Ze względu na specyfikę wykonywania Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w Produktach pod względem wagi, koloru, ostatecznej zapłaty w ramach konkretnego zamówienia.
9. Zdjęcia Produktów zamieszczone na stronie www.chart.poznan.pl nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.
10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
11. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Produkt był w jak największym stopniu zgodny z rzeczywistym wyglądem i opisem oferowanego egzemplarza Produktu na stronie Sklepu.
12. Sprzedawca zaleca użytkowanie Produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, a także przechowywanie w sposób odpowiadający jego właściwościom.
13. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia zamieszczone na stronie www.chart.poznan.pl są zastrzeżone.
14. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu oraz ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy.